REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle, minkä tyyppisiä tietoja Hellun Retkihetki kerää verkkosivuilta, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, Hellun Retkihetki Y-tunnus [3285168-6] noudattaa GDPR - asetusta.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hellun Retkihetki

Y-tunnus: 3285168-6

Osoite: Haaponiementie 14A

Postinumero: 88620

Postitoimipaikka: Korholanmäki

Puhelinnumero: 0452766226

Sähköpostiosoite: hellunretki_hetki@outlook.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Hellun Retkihetki

Nimi: Helena Kortelainen

Osoite: Haaponiementie 14A

Postinumero: 88620

Postitoimipaikka: Korholanmäki

Puhelinnumero: 0452766226

Sähköposti: hellunretki_hetki@outlook.com

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Hellun Retkihetki

Nimi: Helena Kortelainen

Osoite: Haaponiementie 14A

Postinumero: 88620

Postitoimipaikka: Korholanmäki

Puhelinnumero: 0452766226

Sähköposti: hellunretki_hetki@outlook.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella sähköisen yhteydenoton kautta palveluiden suunnitteluu, palvelun sopimiseksi sekä palvelun hankkimiseksi.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa: Asiakkaan yhteydenotto sähköinen yhteydenottolomakkeella (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista sekä niihin liittyvistä sisällöistä (palvelun toimittaminen, palveluiden laskuttaminen, palvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiakkaan ja palvelunjärjestäjän välinen viestintä). Yhteydenottolomakkeen kautta jätetyt kommentit ja viestit, tarjouspyynnöt ja tilaukset, kerätään lomakkeessa olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoite ja selaimen versiotiedot tunnistamisen helpottamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Näitä ovat asiakkaan nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointiluvat- ja kiellot ja mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

10. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän omaan käyttöön eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman henkilöiden lupaa. Asiakkaan kanssa sovitut asiat, esimerkiksi asiakaspalaute, kuvia tai videoita voidaan julkaista siltä osin, kuin niistä on asiakkaan kanssa sovittu. Hellun Retkihetki ei myy rekisterissään olevia henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

13. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen turvallisuus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään (Helena Kortelainen). Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

14. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen yhteydenoton verkkosivustolla hellunretkihetki.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt lähettämällä yhteystietolomakkeen kautta viestiä

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 20.6.2022.